پرسشنامه

درود بر ۷۲ همسفران ساکن سیاره عبور و بهبودیابی از غم و اندوه،

برای جسور بودنتون برای شرکت در روش عبور و بهبودیابی از غم و اندوه با من از تک‌تک‌ تون تشکر می‌کنم. این یک سفر جاودانه و خارق العاده بود. که با هم در این سیاره بودیم و ماندگار خواهد ماند. با تشکر از تک‌تک‌ شما برای ایجاد اعتماد و تعهد برای انجام رسالت‌مان با هم. من ایمان دارم و معتقدم که همه ما هر روز دل شکستگی های مختلف داریم. این نشونه اس که در این سفر زندگی مون تا بینهایت هم مقصدیم.

هم خودم، هم همیاران و اینستیتو بین المللی بهبودیابی غم و اندوه و آکادمی تغییر و بهبودیابی به بازخورد ارزشمند شما علاقه مند هستند.

 تکمیل این پرسشنامه بدون درج نام شماست و کاملاً ناشناس ذکر میشود و اطلاعات شناسایی شخصی را جمع آوری نمی کند.

Greetings to the 72 fellow travelers living on the planet and overcoming grief

Thank you to each and every one of you for your courage in participating in the process of overcoming and recovering from grief. It was an eternal and wonderful journey. We were on this planet together and it will last. Thank you individually for building trust and commitment to accomplish our mission together. I believe that we all have different heartbreaks every .day.This is a sign that on this journey of our lives, we are destined for infinity

Both I, the partners, and the International Grief Recovery Institute and the Change and Recovery Academy are interested in your valuable feedback.

Completion of this questionnaire without mentioning your name is completely anonymous and does not collect personal identification information.