ماموریت

میترا محمدزاده

ماموریت

ماموریت اصلی این موسسه توسعه مهارت های فردی انسان ها با هدف بهبودیابی از غم و اندوه مطابق با علم روز و مدرن جهان و ارتباط نزدیک با موسسات آموزشی موجود در جهان است تا بتواند در این زمینه تبدیل به اولین موسسه فعال در کشور و منطقه و یکی از بهترین موسسات این حوزه در جهان گردد.