چشم انداز

میترا محمدزاده

موسسه بهبودیابی از غم و اندوه قصد دارد، در آینده ای نزدیک ، موسسه ای پیشگام در زمینه عبور و بهبودیابی مردم ایران زمین از غم و اندوه باشد. برای رسیدن به این هدف ، در نظر داریم تا با طراحی محتوا های دیجیتال مطابق با فناوری روز و امکان به اشتراک گذاری آن با درخواست کنندگان در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی ، کمک شایانی به مردم داشته باشد.
از سوی دیگر این موسسه در نظر دارد تا با تربیت مربیان مختلفی که خود تجربه گذر و رهایی از غم و اندوه را بدست آورده اند تلاش در ایجاد زنجیره ای کارآمد و موفق ر جهت گسترش اهداف و برنامه های خود نموده و افراد بیشتری را تحت پوشش خود قراردهد.